تبلیغات
shahre man - این روزها.....
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 10:48 ب.ظ | نویسنده : احمد مهربان

این روزها حرف ها را ازنگاه آدم ها می توان خواند .از آه پدرانی که پسران تحصیل کرده شان  در خانه مانده اند. مادری

که دختر دم بخت دارد ، پسری که این جا و آن جا به هر کسی رو انداخته تا شاید ... و همه چشم انتظار فردایند . تا بیاید  و

بیاید آن کسی که شاید برای  پسر بابا کاری پیدا کند ،گرانی ور افتد و مادر برای دختر عزیز کرده اش جهازی فراهم کند و

آن پسر که از این همه اصرار و التماس ،سر به زیر انداخته کاری  پیدا کند . دعا کنیم که فردا اصلح و آن که شایسته است 

،انتخاب گردد . تا دوای دل آن پدر و مادر کند و لبخند به لبان جوانان آورد و شاید در شیراز ما گره از مسکن مهر بردارد

و...دعا کنیم که آقایمان زود بیاید .زودتر ار هر زودی...

آقا فردا روز توست .برایمان دعا کن .دعای عاقبت بخیری .دعا کن که جوانان  مهربان باشند و دل خسته شان را به شیطان

نسپارند و باور کنند که سختی ها می گذرند ،هر چند به سختی ...برایمان دعا کن آقاجان. 

     • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ